ประกาศใช้รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรส่วนท้องถิ่น

ประกาศใช้รหัสมาตรฐานเขตการปกครองของไทย ในระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และองค์กรส่วนท้องถิ่น
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2562