เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม การดำเนินงานวารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว (Journal of Primary Care and Family Medicine)

การดำเนินงานวารสารระบบบริการปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว 
(Journal of Primary 
Care and Family Medicine)


เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม 

1. Definition_pal_part1_status 11march  IPN

2. Definition_pal_part2_personale_11march IPN

3. Definition_pal_part3_service_11march IPN

4. Definition_pal_part4-ethics_11march  IPN

5. PCFM V1 NO1 MAY-AUG 18