แผนงานหลักสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564

แผนงานหลักสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2564
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 มีนาคม 2562
หมวดหมู่เอกสารที่ต้องรายงาน: 
6) ภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์
ปี: 
2562