คู่มือการประเมินเสริมพลังธรรมนูญสุขภาพพื้นที่

คู่มือการประเมินเสริมพลังธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ 

บทคัดย่อ: คู่มือ การประเมินเสริมพลังธรรมนูญสุขภาพ เพื่อการกำกับติดตามและประเมินผลแบบเสริมพลัง กระบวนการ
 จัดทำธรรมนูญสุขภาพสู่การจัดการตำบลสุขภาพต้นแบบโดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เล่มนี้เกิดขึ้น
 จากการพัฒนาเครื่องมือการกำกับติดตามและประเมินผลสเร็จการดำเนินงาน การประเมินผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะ
 พื้นที่เป็นการประเมินแบบเสริมพลัง และเป็นเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และวัดความสำเร็จการดำเนินงาน นอกจาก
 นี้ยังเป็นเครื่องมือสำหรับ “สร้างการเรียนรู้” ผลักดันให้ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวม และเป็นประโยชน์
 ต่อการบริหารจัดการของ “คณะกรรมการสำนักธรรมนูญ” ในการปรับปรุงระบบและวางแผนบริหารการขับเคลื่อน
 ธรรมนูญสุขภาพหลังการประกาศใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ชื่อผู้แต่ง: 
วันรพี สมณช้างเผือก และ คณะทำงานสมัชชาพิจารณ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ๘ อุดรธานี (จังหวัดเลย, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, หนองคาย, สกลนคร, นครพนม และ บึงกาฬ);
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2560
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
คู่มือการประเมินเสริมพลังธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ; เสริมพลังธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ ; สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแห่งเขต 8 ; กระบวนการจัดทำธรรมนูญสุขภาพ ; เขต8