กรณีศึกษาที่ 3 คามิคัตสึ ต้นแบบเมืองปลอดขยะของญี่ปุ่น

กรณีศึกษาที่ 3  คามิคัตสึ ต้นแบบเมืองปลอดขยะของญี่ปุ่น

คามิคัตสึ เป็นเมืองชบบทขนาดเล็ก มีขนาดใกล้เคียงกับโมโรคัตสึ คือมีประชากรประมาณ 15,000 คน เป็นสมาชิกอยู่ในกลุ่มชุมชนหมู่บ้านที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นด้วย
คามิคัตสึ (Kamikatsu) เป็นเมืองระดับเทศบาล ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ Katsuura จังหวัด Tokushima บนเกาะกิวชู เป็นเมืองที่ตั้งอยู่กลางหุบเขาสูง แวดล้อมไปด้วยป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ สิ่งแวดล้อมสะอาด ทิวทัศน์สวยงาม
 


 
สิ่งที่นำเราไปดูงานที่คามิคัตสึ คือที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองไร้ขยะ หรือ Zero Waste แห่งแรกๆของญี่ปุ่น  กล่าวคือ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2003 เทศบาลเมือง Kamikatsu ได้ประกาศความมุ่งมั่นว่า จะเป็นเมืองไร้ขยะให้ได้ ภายในปี 2020
 
Kamikatsu Zero Waste Declaration
“คำประกาศคามิคัทสึว่าด้วยเมืองไร้ขยะ”
 
  เพื่อส่งผ่านสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่คนรุ่นต่อไป ด้วยอากาศบริสุทธิ์ น้ำสะอาดและแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์
  เทศบาลเมืองคามิคัทสึขอประกาศพันธสัญญาและความมุ่งมั่นที่จะลดขยะลงให้เป็นศูนย์
  ภายในปี ค.ศ. 2020.
     1. คามิคัทสึ จะมุ่งมั่นเสริมสร้างพลังจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในปัจเจกชนทุกหมู่เหล่า
     2. คามิคัทสึ จักส่งเสริมการรีไซเคิลขยะ และการใช้ทรัพยากรแบบใช้ซ้ำได้ อย่างเต็มความสามารถ
เพื่อที่จะขจัดเตาเผาขยะและหลุมฝังกลบให้ได้ ภายในปี 2020
     3. ผู้อยู่อาศัยในเมืองคามิคัทสึทั้งหลาย จักต้องร่วมมือกับประชาชนทั่วโลก เพื่อทำให้มั่นใจในความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมโลก.
 
19  กันยายน  2003
 
     เทศบาลเมืองคามิคัทสึ อำเภอคัทสึอุระ จังหวัดโตกูชิมะ
เมื่อพลเมืองและเทศบาลคามิคัทสึ ร่วมกันให้คำมั่นสัญญาที่จะยุติการใช้พื้นที่ฝังกลบขยะและเตาเผาขยะโดยเด็ดขาดภายในปี ค.ศ. 2020  พวกเขาใช้หลักการและแนวทางที่ง่ายๆ เช่นเดียวกับที่อื่นๆ ทั่วโลก
คือ ลดขยะ (reduce)  รีไซเคิลของเสียทุกชนิด (recycle)  และการใช้ซ้ำ (reuse)
 
     เมืองขนาดเล็กกับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ นับว่าเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย แต่ปัจจุบันคามิคัทสึสามารถจัดการกับร้อยละ 80 ของของเสียที่เกิดขึ้นแล้ว ทั้งในรูปของการรีไซเคิล การทำปุ๋ยหมัก และการใช้ซ้ำ  ส่วนที่เหลือร้อยละ 20 เท่านั้นที่ถูกนำไปฝังกลบ แถมยังช่วยให้สามารถลดต้นทุนในการจัดการลงเหลือเพียงหนึ่งในสาม


   คามิคัทสึ เป็นเมืองในหุบเขาบนที่สูง พื้นที่ร้อยละ 85.4 เป็นภูเขาและผืนป่า เกือบไม่มีที่ราบเอาเสียเลย บ้านเรือนของประชาชนตั้งอยู่เป็นหย่อมเล็กหย่อมใหญ่ราว 50 กลุ่ม รวม 795 หลังคาเรือน ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 100-700 เมตรจากระดับน้ำทะเล 
     ประชากรคามิคัทสึมีจำนวนลดลงทุกปีและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุด จาก 6,265 คนในปี 1955  ปัจจุบันเหลือเพียง 1,583 คนในปี 2017 โดยมีประชากรสูงอายุ (65 ปีขึ้นไป) ในอัตราที่สูงมาก คือ ร้อยละ 52 ทีเดียว