ธรรมนูญคนสุชน ฉบับที่1 พ.ศ.2561

“ธรรมนูญคนสุชน” เป็นธรรมนูญของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ
สุขภาพแห่งชาติ (สช.) ด้วย สช. เป็นองค์กรที่มีภารกิจหลักในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านสุขภาพ
โดยเชื่อมั่นในแนวคิดการมีส่วนร่วมของคนสุชน โดยผ่านกระบวนการและเครื่องมือภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐
ชื่อผู้แต่ง: 
คณะทำงานรณรงค์และขับเคลื่อนค่านิยมหลัก สช. และธรรมนูญคนสุชน;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง: 
คำค้น: 
ธรรมนูญคนสุชน ฉบับที่1 2561 ; ธรรมนูญคนสุชน ฉบับที่1 ; ธรรมนูญคนสุชน ; สุชน ; ธรรมนูญของบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ