สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561
ผู้ดูแล : งานพัสดุ สำนักอำนวยการ (สอ.)