“60 นาที” กรณีศึกษาชุมชน

 “60 นาที” กรณีศึกษาชุมชน เป็นปลายทางหนึ่งจากการสานพลังเครือข่าย โดยคัดเลือก
จากกรณีศึกษาในระบบโปรแกรมฐานข้อมูลและประชาสังคมของสถาบันชุมชนท้องถิ่น
พัฒนา (LDI - Local Development Institute) จำนวน 60 กรณีศึกษา ด้วยหลักเกณฑ์ของ
ความน่าสนใจ ไม่ซ้ำ สะท้อนถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ ทั้งด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม ทัศนคติ
การมีส่วนร่วมในพื้นที่ เนื้อหาส่วนใหญ่มีฐานมาจากผลการวิจัย ที่สามารถค้นคว้าเพิ่มเติม
หรือนำไปเปรียบเทียบเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์ตามบริบทของพื้นที่และสถานการณ์
ชื่อผู้แต่ง: 
ที่ปรึกษา พัชรา อุบลสวัสดิ์; บรรณาธิการอำนวยการ นิรชา อัศวธีรากุล; บรรณาธิการ พรวิไล คารร์;
ปีที่พิมพ์/เผยแพร่: 
2562
คำค้น: 
60 นาที ; กรณีศึกษาชุมชน ; 60 นาที กรณีศึกษาชุมชน ; นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ; กรณีศึกษา ; การสานพลังเครือข่าย ; ชุมชนท้องถิ่นพัฒนา