เอกสารที่ต้องรายงาน 2562

1. รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยงและภารกิจหลักขององค์กร

 

2. ข้อมูลงบการเงิน

 

3. ประวัติคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 

4. ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

 

5. โครงสร้างของคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติและคณะอนุกรรมการ

 

6. ภารกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์

 

7. ข้อมูลที่สำคัญในเว็บไซต์ขององค์การมหาชน
​   - รายงานประจำปี
   - การจัดซื้อจัดจ้าง
   - การแถลงทิศทางนโยบายขององค์การโดยผู้บริหาร
   - การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ
   - แผนงานที่สำคัญ
   - นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี
   - ผลการปฏิบัติงานทั้งด้านการเงินและภารกิจหลัก
   - ข้อบังคับ/ระเบียบขององค์กร
   - รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานขององค์กร