สมัชชาสุขภาพกับกองทุนสุขภาพตำบลไปถึงไม่ยากหากเข้าใจ