รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 - ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2556