กรณีศึกษา

กรณีศึกษา

เรื่องราวของกรณีศึกษา มุ่งไปที่การศึกษาจาก 1 เรื่องราว 1 สถานการณ์ หรือ 1 ปรากฏการณ์ เน้นไปที่ความชัดเจนเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของเรื่องที่จะศึกษา ‘กรณีศึกษา’จึงเป็นการศึกษาปัญหาแบบเจาะลึกเพื่อให้ได้คำตอบที่ครอบคลุมในเรื่องสภาพการที่เป็นอยู่ ที่มาของปัญหา ผลกระทบทางตรงและทางอ้อม เรื่องราวของหลากหลายกรณีศึกษาเหล่านี้คือ ชุดความรู้ที่จะนำไปสู่การแก้ไขและแนวทางพัฒนาต่อไป

 

E-book