ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 – 2564 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน (ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 – 2564 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน (ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท)
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ปี: 
2561