รู้จักเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

รู้จักเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

กลไกขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

สื่อเผยแพร่ คู่มือ เอกสาร
 

เขตสุขภาพ

เพื่อประชาชน

Participatory Health Region

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน คือ เขตพื้นที่สำหรับดำเนินการปฏิรูป
ระบบสุขภาพให้เกิดการบูรณาการ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในสังคม และให้เกิดความสอดคล้องต่อความจำเป็นด้านสุขภาพ
ของประชาชน ครอบครัว และชุมชน

เป็นการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จัดตั้งเขตสุขภาพเพื่อประชาชน พ.ศ.2559 (เอกสารระเบียบฯ)