ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กระบวนการจัดเวทีนโยบายสาธารณะระดมความคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (เวทีระดับจังหวัด/เฉพาะประเด็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กระบวนการจัดเวทีนโยบายสาธารณะระดมความคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (เวทีระดับจังหวัด/เฉพาะประเด็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561