ขอบเขตของงาน และราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 – 2564 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน

ขอบเขตของงาน และราคากลางของงานจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 – 2564 ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน (ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท)
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561