แนวทางการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ

นายแพทย์พลเดช ปิ่นประทีป