การปฏิรูป

ศูนย์สารสนเทศและข้อมูลข่าวสาร ได้รวบรวมสื่อสิ่งพิมพ์และบทความที่เป็นประวัติศาสตร์ รวมทั้งที่มีความสอดคล้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพในสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อเป็นแหล่งสืบค้นตัวอย่างของแนวทางการปฏิบัติที่ปลุกความคิดทุกภาคส่วนของสังคมที่เกี่ยวข้อง ให้ตระหนักถึงการร่วมกันกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ให้ความสำคัญต่อเรื่อง “สุขภาพ” เพื่อการมี “สุขภาวะ” ของทุกผู้คน