ขอบเขตของงาน และราคากลางของงานจ้างสื่อสารงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอบเขตของงาน และราคากลางของงานจ้างสื่อสารงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท)
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561