รายงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2548

ผู้แต่ง : สุรณี พิพัฒน์โรจนกมล และคณะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2161 และ  http://www.sem100library.in.th/medias/1269.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ