ร่วมผ่าทางตัน เพื่อสุขภาพคนไทย

ผู้แต่ง : สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ (สปรส.)
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2160 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/b1261.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ