ร่วมคิด ร่วมสร้าง เอกสารรวบรวมผลการสังเคราะห์เบื้องต้นข้อเสนอต่อ (ร่าง) กรอบความคิดระบบสุขภาพแห่งชาติฯ

ผู้แต่ง : สถาบันส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมภาคประชาชน
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2191 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/b1627.pdf 
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ