สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง:ลำปางกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม