สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561
ผู้ดูแล : งานพัสดุ สำนักอำนวยการ (สอ.)
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2561