สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561
ผู้ดูแล : งานพัสดุ สำนักอำนวยการ (สอ.)
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2561