บันทึกข้อตกลง การจัดทำคำนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย