รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6

ผู้แต่ง : วิสุทธิ บุญญะโสภิต และคณะ
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2727 และ   http://www.sem100library.in.th/medias/b10235.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ