สมัชชาสุขภาพ

“สมัชชาสุขภาพ” ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 หมายความว่า “กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม”
   สมัชชาสุขภาพเป็นกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามยุทธศาสตร์สามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขา โดยใช้ความรู้เป็นฐานการทำงาน และสร้างความสมานฉันท์ในสังคม มีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ เพื่อให้ได้นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพที่ดี และมีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยช่องทางและวิธีการที่หลากหลาย
 
   สมัชชาสุขภาพมี 3 ประเภท ได้แก่   (1)สมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ (Area-specific Health Assembly: AHA) เป็นสมัชชาสุขภาพที่ใช้อาณาบริเวณภูมิศาสตร์ ภูมินิเวศน์ ภูมิวัฒนธรรม หรือชุมชนในรูปแบบต่างๆ เป็นขอบเขตในการดำเนินงาน (2)สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น (Issue-specific Health Assembly: IHA) ใช้ประเด็นสาธารณะเป็นขอบเขตในการดำเนินงาน และ (3) สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (National Health Assembly: NHA) เป็นสมัชชาสุขภาพระดับชาติที่มีการจัดปีละครั้ง
  “การจัดกระบวนสมัชชาสุขภาพ” เป็นกระบวนการตามวงจรนโยบายสาธารณะโดยทั่วไป แต่หัวใจสำคัญของสมัชชาสุขภาพคือการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน และการใช้ข้อมูลเป็นฐานในการตัดสินใจร่วมกัน  หรือที่เรียกว่า “การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมโดยพื้นฐานทางปัญญา” (Participatory Public Policy Process by Wisdom: 4PW)