แนวทางและมมาตรการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

สำเนาหนังสือเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร. 0505/9873 ลงวันที่ 4 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561