สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2561
ผู้ดูแล : งานพัสดุ สำนักอำนวยการ (สอ.)
วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561