ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

  หน่วยงานที่จัดเก็บ
  1ผลการพิจารณา ม.9(1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สช.
     1.1 ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง  
     1.2 อนุญาต/อนุมัติ  
  2 นโยบายหรือการติดตาม ม.9(2)  
     2.1 นโยบาย  
     2.2 แผนยุทธศาสตร์ระยะยาว  
     2.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
  3 แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9(3)  
     3.1 แผนงานโครงการประจำปี  
     3.2 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
  4 คู่มือหรือคำสั่ง ม.9(4)  
     4.1 คำสั่งเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน  
     4.2 คู่มือประชาชน  
     4.3 ระเบียบเกี่ยวกับการปฎิบัติงาน  
  5 สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)  
  6 สัญญาสัมปทาน ผูกขาด ร่วมทุน ม.9(6)  
  7 มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)  
     7.1 มติและรายงานการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ  
     7.2 รายนามผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประจำปี  
     7.3 มติ ครม. เกี่ยวของกับหน่วยงาน  
  8 ข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)  
     8.1 ประกาศประกวดราคา สอบราคา  
     8.2 สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)  
     8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม  
     8.4 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ  
     8.5 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
     8.6 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
     8.7 กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540