ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา

ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่จัดเก็บ

ตู้/ชั้นวาง

ชื่อ/หมายเลขแฟ้ม

ม.9 (1)

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 3 รหัส 901

ม.9 (2)

นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7(4)

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 4 รหัส 902

ม.9 (3)

แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ ปีที่กำลังดำเนินการ 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 5 รหัส 903

ม.9 (4)

คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 6 รหัส 904

ม.9 (5)

สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง  (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 7 รหัส 905

ม.9 (6)

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัด ตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ  (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 8 รหัส 906

ม.9 (7)

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดย กฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุ รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 9 รหัส 907

ม.9 (8)

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 10 รหัส 908

ม.9 (8/1)

ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 10 รหัส 908/1

ม.9 (8/2)

สรุปผลจัดซื้อ/จ้าง (แบบ สขร.1) 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 10 รหัส 908/2

ม.9 (8/3)

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและ ตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูล ข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 10 รหัส 908/3

ม.9 (8/4)

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชน ตรวจดูได้ 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 10 รหัส 908/4

ม.9 (8/5)

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูล ข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 10 รหัส 908/5

ม.9 (8/6)

ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 10 รหัส 908/6

ม.9 (8/7)

ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อ จัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ 
- ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 10 รหัส 908/7

ม.9 (8/8)

รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิฯ (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 3
 

แฟ้มที่ 10 รหัส 908/8