ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ กระบวนการจัดเวทีนโยบายสาธารณะระดมความคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (เวทีระดับจังหวัด/เฉพาะประเด็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างการบริหารจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง จ้างเหมาบริการผู้ประสานงานโครงการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนด้านบัญชี-การเงิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม