ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ จัดรูปเล่ม (Artwork) และพิมพ์หนังสือ ภารกิจและทิศทาง 2561: สช. กับขบวนการชุมชนท้องถิ่นและประชาสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แผ่นพับประชาสัมพันธ์งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ฉบับภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 8 มิุนายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม