ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างส่งเอกสารแบบสอบถามการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ พ.ศ. 2559 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างการประมวลผลและสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของประชาชนในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างประเมินผลระยะครึ่งแผนงานหลัก สช. รองรับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 –2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบวิธีการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกระบวนการเลือกกันเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารทางวิชาการ ประเด็น “ความรู้เท่าทันด้านสุขภาพสำหรับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Health Literacy for NCDs)” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหนังสือ คู่มือการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง (ฉบับปรับปรุง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสื่อสารงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ผ่าน Facebook Page : เครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม