ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดรูปเล่ม (Artwork) และพิมพ์หนังสือสรุปสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยความมั่นคงทางสุขภาวะคนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง จ้างปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ E-Office (ระยะที่ 2) ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุง และจัดทำภาพ Info Graphic การกระจายตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ ของสช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดรูปเล่ม (Artwork) และพิมพ์หนังสือธรรมนูญคุณธรรมสุขภาพความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม