ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารข้อตกลงโครงการสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ และจัดทำภาพ Info Graphic การกระจายตัวของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะในระดับพื้นที่ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายทอดสดประชุมเวที Kick off สานใจ สานพลัง ภาคีสนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และพิจารณาร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสื่อสารงานตามพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ผ่าน Facebook Infocenter สช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลภาคีเครือข่ายปฏิบัติการระดับพื้นที่และธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม