ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสำรวจข้อมูลความเข้มแข็งองค์กรชุมชน 4 ประเภท กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนสุขภาพตำบล กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต และกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงเว็บไซต์คลังความรู้ สานักงานคณะกรรมการ สุขภาพแห่งชาติ (http://kbphpp.nationalhealth.or.th/) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบจัดรูปเล่ม (Artwork) และพิมพ์หนังสือสรุปสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยความมั่นคงทางสุขภาวะคนใต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดเวที “สช. เจาะประเด็น” ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง กินเปลี่ยนชีวิตหยุดวิกฤตมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม