ผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายทอดสดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็น ว่าด้วยการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอย่างยั่งยืน : เขตเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สอบทานการเงิน บัญชี และผู้สอบบัญชีงบการเงิน โครงการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน 12 เขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์หนังสือ “หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561-2562” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรและการบริการด้าน Palliative Care ในหน่วยเวชบำบัดวิกฤตของโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดนิทรรศการ ม.12 แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และชุดนิทรรศการ Hospice คืออะไร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำระบบลงทะเบียนงานประชุม “เตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างดำเนินงานสื่อสารสังคม การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม