กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณะประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

หมายเหตุ  ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง