กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540


   
1.
ชื่อเรื่อง  โครงการสำรวจคุณภาพน้ำดื่มจากตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ อัตโนมัติ ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2561
รายชื่อผู้ทำวิจัย
1. อาจารย์ ดร. อัจฉรา วรารักษ์
2. อาจารย์ ดร. ณิชชาภัทร ขันสาคร
3. อาจารย์ ดร. ภูเบศร์ แสงสว่าง
ภาควิชาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 350,000 บาท
ระยะเวลาทำวิจัย
วันเริ่มต้นโครงการ: 1 กันยายน 2561
วันสิ้นสุดโครงการ: 31 ธันวาคม 2561

 

   
2.
ชื่อเรื่อง การศึกษาผลกระทบของอีสปอร์ตที่มีต่อสุขภาวะเด็กและการสร้างรูปแบบความรับผิดชอบร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายชื่อผู้ทำวิจัย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนา
จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 399,500 บาท
ระยะเวลาทำวิจัย
วันเริ่มต้นโครงการ: 20 กันยายน 2561
วันสิ้นสุดโครงการ: 20 มกราคม 2562

     
3.
ชื่อเรื่อง การพัฒนาและจัดทำชุดตัวชี้วัดระบบสุขภาพที่พึงประสงค์
รายชื่อผู้ทำวิจัย มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ
จำนวนเงินตามสัญญาจ้าง 499,138 บาท
ระยะเวลาทำวิจัย
วันเริ่มต้นโครงการ: 1 กันยายน 2562
วันสิ้นสุดโครงการ: 31 มกราคม 2563