ดัชนีประจำแฟ้ม มาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7


มาตรา

ข้อมูลข่าวสาร

สถานที่จัดเก็บ

ตู้/ชั้นวาง

ชื่อ/หมายเลขแฟ้ม

ม.7 (1)

โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 2
 

แฟ้มที่ 1 รหัส 701

ม.7 (2)

สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 2
 

แฟ้มที่ 1 รหัส 702

ม.7 (3)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ 

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 2
 

แฟ้มที่ 1 รหัส 703

ม.7 (4)

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ตู้เอกสารศูนย์ข้อมูลชั้นวางที่ 2
 
แฟ้มที่ 2 รหัส 704