ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 21 ธันวาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง นโยบายในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2563

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการให้บุคลากรของสำนักงานปฏิบัติงานที่บ้านในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 25 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม