ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการให้บุคลากรของสำนักงานปฏิบัติงานที่บ้านในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 25 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศแนวปฏิบัติในการป้องกันการติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 2)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 25 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 9 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดโรคปอดอักเสบจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ฉบับที่ 1)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง จ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนแม่บทดิจิทัลและแผนปฏิบัติการดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 – 2564

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560
อ่านเพิ่มเติม