กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย พ.ศ. 2553

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2553
อ่านเพิ่มเติม