บันทึกสิ่งดีๆ ในสมัชชาสุขภาพจังหวัดเพชรบูรณ์

ผู้แต่ง : วาสนา ทองใบ; กรรณิการ์ สุจริตจันทร์; สมเกียรติ มิ่งขวัญ; ธีรภัทร ปัดชา; ไพริน พรมถิ่น; ปรียาพร ต่ายตามบุญ 
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ :  http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2548 หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/6532.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ