หลักเกณฑ์และวิธีการในกรจัดการและการสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะพื้นที่ฯ