ธรรมนูญสุขภาพเฉพาะประเด็น

         เป็นเครื่องมืออีกรูปแบบหนึ่งของธรรมนูญสุขภาพเพื่อกำหนดกรอบนโยบายการพัฒนาสุขภาวะเฉพาะประเด็นนั้นๆ โดยยึดหลักสำคัญ เช่น คุณธรรม จริยธรรม มนุษยธรรม ธรรมาภิบาล และวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการ และมีผู้รับผิดชอบร่วมกันแต่ละด้าน ตัวอย่างของธรรมนูญสุขภาพเฉพาะประเด็น ได้แก่ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พ.ศ. 2560”