พ.ร.บ.สุขภาพ:เครื่องมือการสร้างสังคมสมานฉันท์

ผู้แต่ง :  ประเวศ วะสี
 
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ : http://kbphpp.nationalhealth.or.th/handle/123456789/2687  หรือ  http://www.sem100library.in.th/medias/b9426.pdf
 
หมายเหตุ: สามารถดูในรูปแบบ E-book เพียงแค่กดที่รูปหนังสือ