มติ ครม. หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง โดยกฎหมาย หรือ มติ ครม. ม.9(7)