โครงสร้างและการจัดองค์กร ม.7(1)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนนงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

อ่านเพิ่มเติม