ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตวิดีทัศน์รับฟังความเห็นต่อการพัฒนาประเด็น ตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบจัดรูปเล่ม (Artwork) และพิมพ์หนังสือเส้นทางสู่สังคมสุขภาวะ เล่มที่ 2 ปฏิรูปสาธารณสุข ปฏิรูปสังคม และหนังสือกลยุทธ์ จูเลียสซีซาร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 17 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้สอบทานการเงิน บัญชี และผู้สอบบัญชีงบการเงิน โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการด าเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชนในพื้นที่เขต 1-12

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 16 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำข้อมูลและบริหารจัดการงานลงทะเบียน ด้วยระบบเทคโนโลยี สาหรับการประชุม เตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่ายสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 และ การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวด

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 16 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 และจ้างบริหารจัดการลานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายทอดสดเวทีการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นตามระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีรับใบอนุญาต ตรวจสอบงบการเงิน ของสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 13 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม