ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและพิมพ์เอกสารวิชาการ สถานการณ์ นโยบายมาตรการและกลไกเพื่อนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัยของประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 26 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประเมินความพึงพอใจและการรับรู้ต่อภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อ การดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ของ สช. ภายใต้ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 19 มิถุนายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างแก้ไขอาร์ตเวิร์คและพิมพ์หนังสือธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช 2560 ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 30 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม