ประกาศประกวดราคา สอบราคา และผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างสื่อสารงานตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้ง-รื้อถอน กำกับเวทีและถ่ายภาพ ในการจัดประชุมเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบและพิมพ์ “รายงานสรุปผลการจัดเวทีสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ต่อการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ” โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบุคคลธรรมดาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านนักบริหารจัดการงานบันทึกข้อมูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 25 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาจ้างสื่อสารงานตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประจำปี 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่เผยแพร่เอกสาร: 
วันที่ 24 เมษายน 2562
อ่านเพิ่มเติม